PROJEKT:

Regionaalse demokraatia arendamise koalitsiooni loomine

Demokraatlike institutsioonide innovatsioon

Projekti üldine eesmärk on võimestada Eesti demokraatlike institutsioonide innovatsiooni. Süvenevate globaalsete probleemide valguses on oluline, et demokraatlikud institutsioonid suudaksid uutes oludes jääda relevantseks (võrreldes nt sellega, kuidas pandeemia eriolukorras kippusid parlamendid kõikjal maailmas jääma otsustamisest kõrvale) ning täita jätkuvalt neile seatud ülesandeid (nt inimõiguste kaitset).

Selleks on vaja, et ka vabaühendused tegeleksid demokraatlike institutsioonide arendamisega süsteemselt ja pidevalt. Vabaühendustel peab selleks olema võimekus analüüsida vastavate institutsioonide puudujääke, käivitada nende puudujääkide üle sisukat avalikku arutelu (ja seekaudu tõsta ka laiemalt teadlikkust demokraatia toimemehhanismide, probleemide ja võimalike lahenduste osas) ning läbi huvikaitse tegevuste mõjutada otseselt demokraatlike institutsioonide toimimist.

Seepärast käivitatakse antud projekti jooksul piirkonna demokraatia arendamisega tegelevate organisatsioonide ja uurijate koalitsioon, toomaks Eestisse rahvusvahelist ekspertiisi, võimaldamaks vahendada parimaid praktikaid ning edendamaks süsteemset rahvusvahelist koostööd demokraatia alase innovatsiooni osas – võimestamaks Eesti vabaühendusi demokraatia arendamisega mõjusamalt tegutsema.

Projekti kirjutati koostöös The Oslo Centeri (TOC) ja tehakse koostöös teise partneriga Norrast – Norra Kristlike Demokraatide erakonna rahvusvahelise osakonnaga (KrF). Nende pikaajaline ekspertiis demokraatia arendamisel loob projekti elluviimisele tugevad eeldused. Nende roll projektis on eksperdina aidata seada tugevad alused loodavale koalitsioonile ning selle tegevustele. Projekti jooksul kaasatakse koalitsiooni liikmeteks veel 10 demokraatia arendamisega tegelevat vabaühendust  ja teadusasutust Eestist ning teistest Läänemere ümbruse riikidest.

Toetuse maht: 77 454,77€

Mida projektis teeme?

Projekt jaguneb laias plaanis kaheks osaks – Eestis toimuv ja rahvusvaheline.

Eesti koosloomeprotsess

Projekti raames kutsume kokku Eesti demokraatia arendamisega tegelevad vabaühendused ja uurijad ning viime nendega läbi põhjaliku analüüsiprotsessi, mille käigus kaardistatakse Eesti jaoks kõige olulisemad väljakutsed demokraatlike institutsioonide toimimise juures ning sõnastatakse ettepanekud nende lahendamiseks.

Ettepanekud saavad kokku pandud raportiks, mille üle toimub avalik arutelu läbi meedia, sotsiaalmeedia ning ürituste (mh Arvamusfestivali). Seejärel jõuavad ettepanekud nende institutsioonide juurde, mille kohta nad käivad.

Regionaalse koalitsiooni käivitamine

Projekti teiseks suureks pooleks on meie piirkonnas tegutsevate demokraatia arendamisega tegelevate organisatsioonide (eelkõige vabaühenduste) ning uurimisasutuste ja uurijate võrgustiku loomine.

Võrgustiku käivitamine toimub 2023. aasta juunis Demokraatia Konverentsil ning võrgustiku peamiseks eesmärgiks saab olema demokraatia arendamise teemadel rahvusvahelise koostöö võimaldamine ja toetamine.

Loodud võrgustiku jääb ka pärast projekti lõppemist eest vedama meie sihtasutuse all tegutsev Demokraatia Arendamise Keskus.

Kontakt:

Martin A. Noorkõiv

Projektijuht

martin (at) domusdorpatensis.org

Martin on DD tegevjuht ning juhib ka antud projekti.